ซ่อน Screen / Help Tab บน WordPress Admin

// Hide screen and help bar
add_filter('screen_options_show_screen', '__return_false');
add_action('admin_head', 'mytheme_remove_help_tabs');
function mytheme_remove_help_tabs() {
$screen = get_current_screen();
$screen->remove_help_tabs();
}
ส่งข้อความหาเรา