การทำ Search ค้นหาข้อมูลบน Codeigniter

Function Copy Record – Codeigniter 3.xx

การดึงข้อมูลจาก Database ใน Codeigniter 3

Codeigniter 419 Page Expired

วิธีดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง Dropdown Codeigniter